Privātuma politika

Sākums / Pacientiem / Privātuma politika

PRIVĀTUMA POLITIKA

Spēkā no 25.05.2018.
Izmaiņas: 25.09.2020

Jūsu privātums un datu aizsardzība SIA „Saules veselības centrs” ir ļoti nozīmīgs. Lai varat justies droši, izpaužot mums savus personas datus, mēs šajā Privātuma politikā esam aprakstījuši, kā un kādiem nolūkiem tiek apstrādāti personu dati SIA „Saules veselības centrs”.

Mēs pieņemam, ka pirms savu personu datu iesniegšanas, Jūs esat izlasījuši šo paziņojumu un esat akceptējuši šo datu apstrādi.

Mēs apstrādāsim un aizsargāsim Jūsu personas datus atbilstoši tiesisko interešu īstenošanai, normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei, līgumos noteikto saistību izpildei, kā arī citiem iepriekš paredzētiem nolūkiem un saskaņā ar Jūsu sniegto piekrišanu personas datu apstrādei.

1. Privātuma politikas mērķis un darbības joma

1.1. Pārzinis – SIA “Saules veselības centrs”, juridiskā adrese: Krūzes iela 38, Rīga, faktiskā adrese Brīvības iela 68-9, Rīga

Privātuma politikas (turpmāk tekstā – Politikas) mērķis ir informēt klientus, pacientus, personālu un sadarbības partnerus par Pārziņa īstenotajiem pasākumiem attiecībā un fizisko personu (turpmāk – Datu subjekts), kuras var tieši vai netieši identificēt, datu apstrādi un aizsardzību.

Politikā tiek aprakstīts, kādi Datu subjekta personas dati tiek iegūti, apstrādāti, nodoti un uzglabāti, datu iegūšanas, apstrādes, nodošanas un uzglabāšanas mērķi, kam dati tiek nodoti un kādam mērķim, datu uzglabāšanas veidi un termiņi, Datu subjekta tiesības.

1.2. Politika ir attiecināma uz jebkādā formā un vidē iegūtiem fizisko personu datiem (klātienē Pārziņa telpās un teritorijā, mutiski, telefoniski, papīra formātā, elektroniski ar e-pasta starpniecību, aizpildot formu Pārziņa mājaslapā- www.svc.lv,

1.3. Pārzinim ir tiesības aktualizēt un veikt izmaiņas Politikā pēc saviem ieskatiem un ņemot vērā izmaiņas normatīvo aktu prasībās. Politika ir pieejama Pārziņa mājaslapā – www.svc.lv un tiek piemērota no attiecīgās dokumenta versijas spēkā stāšanās datuma. Ar Politiku iespējams iepazīties arī klātienē, Pārziņa telpās – Rīgā, Brīvības ielā 68-9.

2. Pārzinis

2.1. Personas datu apstrādes Pārzinis ir SIA“Saules veselības centrs”, vienotais Reģ.Nr. 40103357674, adrese: O.Vācieša iela 13, Rīga, LV1004,

tālrunis: 67186950, e-pasta adrese: info@svc.lv, mājas lapa: www.svc.lv

2.2. Saules veselības centra sadarbības partneru ārstu prakses –

1.      Dr. Inesa Potapenkova – ginekologs, dzemdību speciālists
2.      Dr. Olga Kriviča – radiologs (diagnosts)
3.      Dr. Inta Leitāne – endokrinologs
4.      Dr. Elīna Menise – arodārsts, endokrinologs, internists
5.      Dr. Jeļena Viktorija Fedorkova – dermatovenerologs
6.      Dr. Jautrīte Liepiņa – LOR
7.      Dr. Elīna Eliasa – Vīgante – LOR
8.      Dr. Elīna Mežzīle – LOR
9.      Dr. Rasma Kalniņa – acu ārsts (bērniem)
10.  Dr. Maruta Alsbergs – acu ārsts ( bērniem, pieaugušajiem)
11.  Dr. Jekaterina Kogane – bērnu neirologs
12.  Dr. Jānis Pudulis – kardiologs – aritmologs
13.  Dr. Inga Dirveika – pulmonologs, homeopāts
14.  Dr. Kalvis Krastiņš – traumatologs –ortopēds
15.  Dr. Žaneta Abramsone – ginekologs, dzemdību speciālists
16.  Dr. Olga Turanska – ģimenes ārsts, internists
17. Dr. Agris Mertens – mugurkaula ķirurgs
18. Dr. Gita Gaņģe – ģimenes un antroposofijas ārsts
19. Dr. Signe Plāte – onkologs – ķīmijterapeits
20. Dr. Marianna Bitiņa – onkologs – ķīmijterapeits

 

 

 

2.3. Saules veselības centrs apstrādā Jūsu personas datus, ievērojot konfidencialitātes prasības un rūpējoties par mūsu rīcībā esošo personu datu drošību. Tiek izmantoti dažādi drošības pasākumi, lai nepieļautu nesankcionētu piekļuvi datiem, datu izpaušanu vai citu neatbilstošu personu datu izmantošanu. Saules veselības centrā tiek nodrošināta pienācīga šīs informācijas apstrāde, uzglabāšana, datu integritāte ar atbilstošu drošības līmeni. Saskaņā ar šo mēs izmantojam samērīgas un piemērotas fiziskās, tehniskās un administratīvās procedūras un līdzekļus, lai aizsargātu mūsu apkopoto un apstrādāto personu datu informāciju. Īstenotie drošības pasākumi tiek pastāvīgi pilnveidoti atbilstoši drošības izvirzītajām prasībām.

2.4. Jautājumos par personas datu apstrādi, izmantošanu, un glabāšanu Saules veselības centrā kontaktēties pa e-pastu ar Veselības centra datu aizsardzības speciālistu info@svc.lv, ka arī varat informēt par gadījumiem, kad uzskatat, ka Pārzinis nenodrošina atbilstošu personas datu apstrādi un aizsardzību.

2.5. Saules veselības centrs personas datu apstrādei var izmantot personas datu apstrādātājus. Šādos gadījumos Saules veselības centrs veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šādi personas datu apstrādātāji veic personas datu apstrādi saskaņā ar Saules veselības centra norādēm un atbilstoši piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, un pieprasa atbilstošu drošības pasākumu veikšanu.

3. Piemērojamie tiesību akti

3.1. Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – Regula).

3.2. Pacientu tiesību likums.

3.3. Ārstniecības likums.

3.4. Citi normatīvie akti, kas nosaka personas datu apstrādi veselības aprūpes jomā.

4. Personas dati, kas tiek ievākti, apstrādāti un uzglabāti:

4.1. Pārzinis apņemas iegūt, apstrādāt un uzglabāt tikai tos personas datus, kas ir nepieciešami pacientu pieraksta veikšanai, tiešai veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai Pārziņa klientiem un pacientiem. Lai aizsargātu Datu subjekta intereses, pārzinis nodrošina godprātīgu un likumīgu personas datu apstrādi tikai atbilstoši paredzētajam mērķim un tam nepieciešamajā apjomā gan attiecībā uz manuālo, gan elektronisko informācijas apriti.

4.2. Precīzs iegūstamo, apstrādājamo un uzglabāto datu kopums ir atkarīgs no sniegtā veselības aprūpes pakalpojuma veida. Iegūtie, apstrādātie un uzglabājamie dati var ietvert šādu informāciju:

4.2.1. identifikācijas dati – klienta vai pacienta vārds, uzvārds, personas kods, vecums, dzimums, dzimšanas datums (jaundzimušajiem);

4.2.2. kontaktinformācija – faktiskā dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese;

4.2.3. slimību vēsture, lietotie un lietojamie medikamenti, ķermeņa svars, augums;

ārstniecisko izmeklējumu rezultāti (piem. analīžu rezultāti)

2.4. diagnozi pamatojošā informācija, kā arī diagnostikas un ārstēšanās rezultāti;

4.2.5. zvanītāja telefona numurs un laiks, ja Datu subjekts zvana uz Pārziņa norādīto tālruņa numuru,saglabājas vienas darba dienas ietvaros;

4.2.7.sazinoties ar Pārzini elektroniski (e-pasts, saziņas forma Pārziņa mājaslapā www.svc.lv ) konkrētā pakalpojuma saņemšanai, tiek saglabāts Datu subjekta elektroniskajā saziņas līdzeklī norādītais vārds un/vai uzvārds, e-pasta adrese (sazinoties ar e-pasta starpniecību), komunikācijas saturs, laiks līdz pakalpojuma saņemšanas brīdim.

Mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai uzlabotu vietnes funkcionalitāti un lietotāja pieredzi, taču ar to starpniecību netiek iegūti personas dati.

4.3. Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu savu personīgo datu vākšanai, apstrādāšanai un izmantošanai, ja datu apstrādes tiesiskais pamats ir tikai Jūsu piekrišana. Saules veselība centrs izvērtēs Jūsu prasības atbilstoši savām tiesiskajām interesēm. Ja personas dati vairs nav nepieciešami iepriekš noteiktajiem apstrādes mērķiem, tie tiks dzēsti.

5. Personas datu iegūšanas, apstrādes un uzglabāšanas mērķi un tiesiskais pamats

5.1. Personas dati tiek iegūti, apstrādāti un uzglabāti ar mērķi nodrošināt pilnvērtīgu, kvalitatīvu un pēc iespējas operatīvu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu Pārziņa klientiem un pacientiem, pamatojoties uz Regulas

5.2. Datu subjekta kontaktinformācija tiek apstrādāta ar mērķi sazināties vai sniegt Datu subjektam informāciju tikai Datu subjekta interesēs un saistībā ar veselības aprūpes pakalpojumiem, kuriem Datu subjekts ir pieteicies, pamatojoties uz Regulas 6.panta 1. punkta a) un c) apakšpunktu un Regulas 9.panta 2.punkta h) apakšpunktu.

5.3. Elektroniskās komunikācijas saturs tiek iegūts, apstrādāts un uzglabāts ar mērķi uzlabot Pārziņa sniegto pakalpojumu kvalitāti un atrisināt iespējamās sūdzības, konfliktsituācijas, nodrošinot pārziņa un Datu subjekta leģitīmās intereses, pamatojoties uz Regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunktu.

5.4. Personas dati, kas iegūti, apmeklējot Pārziņa mājaslapu tiek iegūti, apstrādāti un uzglabāti ar mērķi uzlabot mājaslapas satura kvalitāti un pielāgot to lietotāju vajadzībām, pamatojoties uz Regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunktu.

6. Personas datu uzglabāšanas termiņš

6.1. Personas dati tiek glabāti pamatojoties uz datu subjekta piekrišanu, kā arī saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos, tai skaitā, Pacientu tiesību likumā, Arhīvu likumā, noteikto kārtību, noslēgto līgumu vai Pārziņa leģitīmajām interesēm.

6.2. Elektroniskās komunikācijas saturs 6 (sešus) mēnesi, ja vien šie dati nav nepieciešami Pārziņa vai Datu subjekta tiesisko interešu aizsardzībai ilgāku laika periodu.

7. Datu uzglabāšanas drošība

7.1. Pārzinis nodrošina Personas datu uzglabāšanas drošību, izmantojot aizsardzības instrumentus ierīcēs un programmās, kurās tiek uzglabāti personas dati, kā arī organizatoriskus pasākumus, piemēram, piekļuves ierobežošana medicīniskajai dokumentācijai un arhīvam.

8. Piekļuve personas datiem

8.1. Datu subjekta personas datiem var piekļūt tikai tās personas, kurām tas nepieciešams veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai un atbalsta procesu nodrošināšanai, normatīvajos aktos nepieciešamās statistikas apkopošanai, datu aktualizēšanai un uzturēšanai un citu darba pienākumu izpildei Pārziņa vadībā.

8.2. Pārzinis apņemas nenodot Personas datus trešajām personām, izņemot gadījumus, ja Datu subjekts ir devis piekrišanu šo datu nodošanai vai tas nepieciešams likumīgo interešu aizsardzībai, kā arī Datu subjekta norādītām apdrošināšanas sabiedrībām, lai izpildītu līgumiskās un juridiskās saistības.

9. Datu subjekta tiesības

9.1. Saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju par savu personas datu apstrādi, pēc rakstveida informācijas pieprasījuma iesniegšanas Pārzinim.

9.2. Saskaņā ar normatīvajiem aktiem pieprasīt Pārzinim piekļuvi saviem personas datiem, tos papildināt, labot, dzēst vai ierobežot to apstrādi, tiesības iebilst pret savu personas datu apstrādi, tajā skaitā iebilst pret personas datu apstrādi, ko Pārzinis veic, pamatojoties uz Pārziņa likumīgajām (leģitīmajām) interesēm, kā arī tiesības savu uz personas datu pārnesamību un piekrišanas savu personas datu apstrādes atsaukšanu.

9.3. Tiesības iesniegt sūdzības par personas datu izmantošanu Datu valsts inspekcijai, ja Datu subjekts uzskata, ka Pārziņa veiktā viņa personas datu apstrāde pārkāpj Datu subjekta tiesības un intereses saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.

“Saules veselības centrs” valdes priekšsēdētāja
Vija Belēviča
Rīgā, 2018.gada 25.maijā

Privacy Policy in English

Mūsu vietne izmanto sīkfailus un tādējādi apkopojot informāciju par jūsu apmeklējumu, lai uzlabotu mūsu vietni (analizējot). Lūdzu, skatiet mūsu Sīkdatņu politikas lapu, lai iegūtu sīkāku informāciju, vai piekrītiet, noklikšķinot uz pogas "PIEŅEMT VISAS SĪKDATNES".

SĪKDATŅU IESTATĪJUMI

Zemāk jūs varat izvēlēties, kāda veida sīkdatbes jūs atļaujat atrodoties šajā vietnē. Lai saglabātu savu izvēli, noklikšķiniet uz pogas "Saglabāt sīkdatņu iestatījumus".

Obligātās sīkdatnesŠīs sīkdatnes ir nepieciešamas, lai vietne korekti darbotos un attēlotos Jūsu ierīcē, tāpēc šī veida sīkdatnes nevar izslēgt. Tās parasti tiek iestatītas kā atbilde uz jūsu veiktajām darbībām, kas ir pieprasījums pēc pakalpojumiem, piemēram, jūsu privātuma iestatījumu saglabāšana, pieteikšanās formu aizpildīšana vai sesijas nodrošināšana. Jūs varat iestatīt, lai jūsu pārlūkprogramma bloķētu vai brīdinātu par šīm sīkdatnēm.

Analītikas sīkdatnesŠīs sīkdatnes ļauj mums uzskaitīt apmeklējumu un datu plūsmu avotus. Šīs sīkdatnes palīdz mums uzzināt, kuras lapas ir vispopulārākās un kuras mazāk populāras, un redzēt, kā apmeklētāji pārvietojas vietnē. Visa šo sīkdatņu apkopotā informācija ir anonīma. Ja jūs neatļaujat šīs sīkdatnes, mēs nezināsim, kad esat apmeklējis mūsu vietni.

Sociālo mediju sīkdatnesMūsu vietne ievieto sociālo mediju sīkdatnes, lai parādītu trešo pušu saturu, piemēram, Facebook, Twitter, Pinterest un YouTube . Šīs sīkdatnes var izsekot jūsu personas datus.

Reklāmas sīkdatnesMūsu vietne ievieto reklāmas sīkdatnes, lai parādītu jums trešo pušu reklāmas, pamatojoties uz jūsu interesēm. Šīs sīkdatnes var izsekot jūsu personas datus.

CitiMūsu vietne ievieto trešo pušu sīkdatnes no citiem trešo pušu pakalpojumiem, kas nav analītiski, sociālie mediji vai reklāma. Piemēram, mūsu atrašanās vietas karte.